Domburgsche Golfclub
Schelpweg 26

4357 BP  Domburg

Protocol verantwoord sporten  ( versie 2, 18 mei 2020, wijzigingen cursief)

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Domburgsche Golfclub (DGC) in zijn vergadering van donderdag 14 mei 2020 en gebaseerd op het protocol als vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

Inmiddels is ervaring op gedaan met de toestroom van spelers, de reservering van starttijden alsmede de wijze waarop het toezicht is georganiseerd. Op grond van de opgedane ervaring heeft het bestuur besloten tot een eerste versoepeling. Deze versoepeling ziet toe op:
- het loslaten van de beperking van maximaal 2 rondes per week.
- het loslaten van het spelen van een ronde van 9 holes
-bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het (baan)personeel, vanuit het bestuur aangestelde vrijwilligers of bestuursleden bestaat het risico geschorst te worden.

Algemeen

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

 •      Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 •      Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38° C);
 •      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten om te sporten;
 •      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona-virus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 •      Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden ( uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 •      Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 •      Ga voordat je naar de club vertrekt naar het toilet;
 •      Was thuis vooraf je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 •      Douchen in het clubhuis is niet toegestaan;
 •      Vermijd het aanraken van je gezicht;
 •      Schud geen handen;

Golf

De Domburgsche Golfclub is tot nader order uitsluitend toegankelijk voor leden (d.w.z. gewone leden, jeugdleden, buitenleden, theeleden en kennismakingsleden). Gastspelers worden NIET toegelaten. Dat geldt onverminderd voor introducees.

Het parkeerterrein aan de Schelpweg alsmede aan de Krommeweg zijn uitsluitend beschikbaar voor spelers die beschikken over een starttijd resp. voor de lessen onder leiding van de pro.
Het clubhuis is slechts gedeeltelijk toegankelijk. Dit betreft de lockerruimte, de receptie/secretariaat, de toiletten op de BG en de shop.

UITGANGSPUNTEN
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor  social distancing binnen de golfaccommodaties:
- naleven van de 1,5 meter maatregel. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk
- veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en spelers
- bieden van een gezonde activiteit
- er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen speler, begeleider en medewerker.
- aanvullende hygiëne maatregelen

1.Acties voor de golfbaan

Alleen spelen na reservering
Het reserveren van starttijden is verplicht. De leden zijn hiervan op de hoogte gesteld en de geldende voorschriften zijn ook via de website voor een ieder te raadplegen.
Met het instellen van starttijden wordt het aantal spelers beheersbaar waardoor contact- en wachtmomenten voor de spelers op de golfaccommodatie vermindert.
Bij aanvang zal worden gestart met het reserveren van starttijden tussen 08:00 en 20:00. uur.
Afhankelijk van de ervaringen en de organisatie van het toezicht gedurende de tijd dat de baan geopend is behoudt het bestuur zich het recht voor de periode van reservering te wijzigen.

Reserveren van starttijden kan via de app E-Golf4U en de website van de Domburgsche. Reserveren is niet langer beperkt tot maximaal 2 rondes per week. Per reservering is er de keuze tussen een ronde van 9-holes of een ronde van 18-holes.
NB: voor kennismakingsleden geldt dat zij vanwege het ontbreken van het lidmaatschap niet in de gelegenheid zijn zelfstandig een starttijd te reserveren. Starttijden kunnen de kennismakingsleden reserveren via het secretariaat.

Flights en interval
Om het aantal spelers te beperken mogen er per starttijd maximaal 3 spelers in een flight. Daarnaast is het interval tussen de starttijden minstens 10 minuten. Spelers mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd naar de accommodatie komen. Hiermee zal de toestroom beheersbaar blijven.

Doorlaten
Doorlaten van flights is toegestaan mits de spelers onderling voldoende afstand (minimaal 1,5 m) aan houden.

Clubhuis: ruimtes open/dicht
In het clubhuis zijn de tassen-/lockerruimte, de shop, het secretariaat en de toiletten op de BG bereikbaar. De kleedkamers, de douches, de toiletten op de beneden verdieping en de overige indoor faciliteiten zijn gesloten. Dat geldt overigens ook voor het toilet op de driving range en de toiletvoorziening in de baan.
Voor de toegankelijke ruimte geldt dat het maximum aantal personen staat aangegeven dat tegelijkertijd in een ruimte aanwezig mag zijn.

Communicatie
Op diverse in het oog springende plaatsen hangen posters over de hygiëneregels en de gewijzigde regels die van toepassing zijn. Bij de eerste afslag (hole 1) is te lezen welke regels van toepassing zijn.

Voorkom aanraking
Ruimten waar spelers niet mogen komen zijn afgesloten. Op de deur wordt hiervan melding gemaakt. Deuren die open kunnen blijven zodat er minder contact is, staan open. Vanaf de parkeerplaats naar de eerste afslag is vrije doorgang verzekerd.

Eenrichting
Op de accommodatie wordt waar nodig en mogelijk eenrichtingsverkeer aangebracht zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. De toegang tot het clubhuis is via de hoofdingang op de BG. Het clubhuis kan weer worden verlaten via de buitendeur in de beneden verdieping naast de tassen-/lockerruimte.

Gebruik golfbuggy
Per gereinigde buggy is maximaal 1 persoon toegestaan. Er mogen 2 personen in de golfbuggy
als deze uit hetzelfde huishouden komen. Reinigingsmiddelen in de vorm van desinfectiespray en doekjes zijn aanwezig. Gebruikers dragen zelf zorg voor het vooraf en achteraf reinigen van de golfbuggy.

Kiss and ride
Ouders of verzorgers zetten hun kind(eren) af bij de parkeerplaats. Kinderen en jeugdleden met baanpermissie of EGA handicap gaan zelfstandig dan wel onder begeleiding van de pro de baan in. Voor de lessen geldt dat de pro hen opvangt.

Wacht instructies
Bij de afslag van hole 1 staan uitsluitend de spelers uit de flight die mogen afslaan. Spelers van de daarop volgende flight blijven op het parkeerterrein en nemen daarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht.  Pas als de spelers van de voorgaande flight hebben afgeslagen en zich op de fairway van hole 1 bevinden begeven zij zich naar de afslagplaats van hole 1.
Bij doorkomst van hole 9 naar de afslag van hole 10 dienen de spelers extra alert te zijn op de onderlinge afstand binnen de eigen flight maar zeker ook de afstand tot de flight die klaar staat om vanaf hole 1 af te slaan. Bij reservering voor 18 holes is rekening gehouden dat voor de tweede 9 holes (hole 10 t/m 18) wordt afgeslagen 2 uur en 10 minuten na de afslagtijd op hole 1.

Maximum aantal personen
Per ruimte is aangegeven hoeveel personen er maximaal aanwezig mogen zijn waarbij de onderlinge aftand van 1,5 meter steeds in acht genomen moet worden.

Receptie/secretariaat en shop
De receptie is uitgerust met een glazenscherm. Voor de shop geldt dat deze kan worden betreden door maximaal 1 persoon. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de pro en/of de medewerkers zijn beschikbaar.

Hygiëne
Bij de golfbuggy’s, de ballenautomaat of attributen die door meerdere personen worden gebruikt is schoonmaakmateriaal aanwezig. Spelers zijn gehouden de door hen gebruikte materialen vooraf en achteraf schoon te maken.

Naleving protocol
Per dag is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt toezicht op een juiste naleving door de leden op het parkeerterrein en de afslag op hole 1/ 10. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben en houdt zich op de hoogte van evt. wijzigingen van de voorschriften.

2.Veiligheid en hygiëne voor medewerkers

Personeelsinstructie                                                                             
Om de veiligheid van spelers maar zeker ook van personeelsleden te kunnen garanderen is een adequate instructie van groot belang. Voorafgaand aan de opening heeft het (baan)personeel een uitleg ontvangen met betrekking tot de processen in en rondom de accommodatie. De richtlijnen zijn hen ook uitgereikt. Regelmatig vinden er 1 op 1 gesprekken plaats tussen bestuur(sleden) en de pro en het (baan)personeel. Tijdens deze gesprekken kan alles rondom veiligheid en naleving van de geldende regels worden besproken.

Handhaving door (baan)personeel, pro, marshalls, overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden
Het (baan)personeel, de pro, de marshalls, alle overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden belast met de naleving van dit protocol spreken spelers waar nodig aan op het schenden van de regels. Zij zijn uit naam van het bestuur bevoegd om hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer spelers daaraan geen gehoor geven. Met evt. klachten kan de betreffende speler zich verstaan met de door het bestuur aangewezen contactpersoon corona tevens bestuurslid: Willem van Kooten 06-53181465).

Extra bescherming medewerkers
Medewerker worden toegerust met extra beschermingsmiddelen in de vorm van hand gel, schoonmaakdoekjes en handschoenen. Op meerdere plaatsen staan desinfectiemiddelen.

Extra schoonmaak
Degene belast met het schoonhouden van het clubhuis wordt in de gelegenheid gesteld dit ongehinderd te doen d.w.z. met voldoende afstand tot andere mensen. De frequentie van de schoonmaak is afgestemd op de intensiteit van het gebruik.

Toiletten
Toiletbezoek is toegestaan. Dat geldt alleen de toiletten op de BG. De toiletten bij de kleedruimtes zijn niet toegankelijk dat geldt ook voor het toilet op de driving range en het toilet in de baan. Schoonmaken van de toiletten vindt plaats volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handen wassen worden goed gereinigd. Er is voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Daartoe zijn papieren handdoekjes beschikbaar. Op het toilet hangt een aftekenlijst ter controle van het schoonmaken.

Pin only
Aangezien de baan uitsluitend toegankelijk is voor (buiten)leden en de horeca is gesloten is geldverkeer beperkt tot de shop. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Handdesinfectie
Op meerdere plaatsen op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen voor spelers en medewerkers. Er zijn ook papieren handdoekjes beschikbaar en boven de wasbakken hangt een instructie voor het handen wassen.

Naleving
Gedurende de openingstijden van de baan is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.

3. Veiligheid en hygiëne voor individuele spelers en begeleiders in en rond de baan.

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten.

Standing
Alle standing is met het oog op social distancing tot nader order komen te vervallen. Spelers dienen zich afzonderlijk in te schrijven.
Inschrijven kan tot maximaal 3 personen per flight.

Wedstrijden
Tot nader order worden er geen wedstrijden georganiseerd.

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zullen er aanpassingen worden getroffen opdat de pin noch de cup bij het wegnemen van de bal aangeraakt hoeft te worden.
Alle harken zijn verwijderd. Het zand in de bunker kan met de voeten en/of een club worden glad getrokken.
De ballenwassers zijn buiten gebruik gesteld.

Driving range en oefenfaciliteiten ( putting- en chippinggreens, oefenbunkers
Het gebruik van deze faciliteiten gelegen bij het clubhuis als aan de Krommeweg is tot nader order niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt de les onder leiding van de golfpro. De reden hiervan is gelegen enerzijds in social distancing en anderzijds de hygiëne.

Golftassen, trolley’s
De speler is verplicht zijn/haar golftas steeds in zijn/haar nabijheid te houden. D.w.z. niet onbeheerd achter te laten zo als dit voor sluiting van de baan gebruikelijk was bijvoorbeeld na afslaan op hole 3 tassen parkeren bij afslag geel hole 4.
Voor golftassen en overige uitrusting die wordt opgeborgen in de tassen-/lockerruimte geldt dat deze na gebruik eerst goed gereinigd moeten worden alvorens te worden opgeborgen.

Regels voor de individuele golfer
- houd 1,5 meter afstand
- blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
  lichte hoest, koorts (vanaf 38°C).
- blijf thuis als iemand van de huisgenoten koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft
- reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht en kan online. Mocht het een eerste keer niet lukken
  neem dan tijdens openingstijden contact op met het secretariaat
- arriveer niet eerder dan 10 minuten voor de starttijd of de les
- was voor ( en na) het golfen je handen, minimaal 20 seconden
- houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen evt. doorlaten.
- vermijd fysiek contact met andere golfers (dan huisgenoten) en hun spullen
- raak de vlaggenstok niet aan
- ga na het voltooien van de ronde van 9 of 18-holes of de les meteen weer naar huis
- volg de aanwijzingen op van het (baan)personeel, de marshalls, overige door het bestuur
  aangestelde vrijwilligers en/ of bestuursleden

Voor kinderen t/m 12 jaar

 •      Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts ((vanaf 38°C);
 •      Blijf thuis als iemand in jouw huis, directe omgeving koorts (vanaf 38 ° C) heeft en//of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 •      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden, directe omgeving positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 •      Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de professional trainer en/of het baanpersoneel en/of het bestuur, zodat rekening kan worden gehouden met de toestroom;
 •      Kom alleen naar de sportaccommodatie wanneer er golf les is of je een starttijd hebt;
 •      Kom met 1 persoon uit jouw huishouden (een van beide ouders/ verzorgers) dan wel kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid;
 •      Kleed je thuis overeenkomstig de dresscode die gangbaar is op de club. Kleedkamers zijn gesloten. Je kunt niet douchen en beperkt gebruik maken van het toilet;
 •      Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang en wacht op de afgesproken/ de daartoe bestemde plaats;
 •      Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bv. de pro, het baanpersoneel, de marshalls, andere aangestelde vrijwilligers of bestuursleden;
 •      Jeugdspelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen ( behalve personen uit het eigen huishouden) dus ook tot de pro en andere spelers. Bij kinderen t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 •      Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikte worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 •      Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 •      Blijf niet onnodig hangen maar verlaat de sportaccommodatie direct na afloop van de les of na afloop van een speelronde.
 •      Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal 3 kinderen zelfstandig in een flight kunnen ( evt. met een pro/begeleider). NB: starttijd tevoren reserveren.
  Pro of begeleider dient 1,5 m afstand te houden van de kinderen.

Voor jeugd t/m 18 jaar
            -    idem zie hiervoor met uitzondering van:|
            -    per golfles mogen maximaal 3 jeugdspelers in de leeftijd van 13 t/m 18 deelnemen.
                 Pro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan
                 worden.
             -   op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van
                 de matten of afslaggebieden

Voor ouders en verzorgers
             -     informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd
                   de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
            -     stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
             -     meld je kind(eren) tijdig aan voor de les of volg de aanwijzingen voor het spelen;
             -     breng je kind(eren) alleen wanneer er les is of zij toestemming hebben om op de
                   aangegeven (start)tijd te spelen;
             -     breng kind(eren) niet bij symptomen als hierboven beschreven;
             -     als ouder of verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie anders dan de
                   parkeerplaats. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les of een speelronde.
             -     kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang;
             -     volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bv. de pro, begeleiders,
                   baanpersoneel, marshalls en bestuursleden.

4. veiligheid en hygiëne voor begeleiders                                                                

Begeleiding kan een pro, een ouder, een vrijwilliger of een marshall zijn. De begeleider is minimaal in het bezit van baanpermisssie. Begeleider houdt 1,5 meter afstand.

Driving range
Het gebruik van de driving range en de overige faciliteiten gelegen aan de Krommeweg is tot nader order niet toegestaan zulks met uitzondering van de lessen onder leiding van onze pro, Niels Nijssen. De reden hiervan is gelegen enerzijds in social distancing en anderzijds in hygiëne.

Puttting en chipping green
Het gebruik vaan de putting en chipping green bij het clubhuis en de baan is tot nader order niet toegestaan zulks met uitzondering van de lessen onder leiding van onze pro Niels Nijssen.
Op de putting green zijn naast de pro maximaal 4 spelers toegestaan. De pinnen zijn uit de cups verwijderd en in de cups is een gele bal aangebracht wat het contact met de cup bij het oppakken van de bal moeten beperken.