Natuur & Milieu op de Domburgsche

GEO Certified

GEO Foundation

Committed to Green (CtG) is in 1994 ontstaan uit een initiatief van de EGA, de European Golf Association. De EGA besefte het belang van een goede omgang met natuur en milieu door de beheerders en gebruikers van golfbanen. Het CtG-programma gaf geen absolute normen aan, maar streefde naar een planmatig beheer van groen en milieu op het golfterrein. De primaire functie, namelijk die van golfbaan, stond en staat daarbij niet ter discussie.

Op de Domburgsche is de CtG-commissie in het voorjaar van 2008 aan de slag gegaan. De commissie stelt zich ten doel actief bij te dragen aan behoud en verbetering van de natuur en het milieu in en om de golfbaan: een moderne golfbaan, met goede speeleigenschappen en gevoel voor natuurbeleving. In december 2009 werd aan de Domburgsche het certificaat ‘Committed to Green’ verleend. Aansluitend heeft de club deelgenomen aan de door de NGF geïnitieerde verbreding van het certificaat naar een internationale standaard voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu: die van de GEO Foundation. Daarop werd in september 2010 het GEO-certificaat aan de club uitgereikt. De Foundation wordt internationaal erkend en is volledig lid van ISEAL. De organisatie wordt gefinancierd door onder meer de nationale golffederaties zoals in Nederland de NGF, de European Tour, de EGA, de R&A of St. Andrews en de EGCOA, de European Golf Course Owners Association. Meer dan zestig landen hebben zich inmiddels bij de GEO Foundation aangesloten. Met 100 gecertificeerde GEO-golfbanen in 2020 is Nederland de ‘Leading Nation’ van golflanden, die zich actief bewegen op het gebied van duurzaam natuur- en milieubeheer.

Om het certificaat te kunnen behouden, wordt vanaf 2019 elke vijf jaar een herkeuring, een zogenaamde audit, uitgevoerd onder toezicht van de GEO Foundation. Hiervoor zijn in Nederland een vijftal verifiers door GEO geaccrediteerd. Het bijhouden en verzamelen van alle gegevens op het gebied van natuur, water, energie, afvalstromen, ketenbeheer en communicatie en deze uitwerken in een rapport, waaraan dan weer nieuwe doelstellingen gekoppeld worden voor de volgende vijf jaar, leveren een heldere leidraad op en geven veel inzicht. Iedereen kan op alle terreinen zien waar de club zich bevindt en waar nog verbeteringen te behalen zijn. Behalve het nut voor intern gebruik is het certificaat ook een goede binnenkomer bij de lokale overheden en NGO’s. Net als zij streven wij in ons beleid ook aantoonbaar naar optimale duurzaamheid voor People, Planet en Profit, wat het eenvoudiger maakt om vergunningen te verkrijgen en in overleg te treden met natuur- en milieuorganisaties.

Het certificaat werd in juli 2020 opnieuw verlengd. Voor het auditrapport kunt u kijken op de hieronder vermelde link.

In de dagelijkse praktijk houdt de Commissie Committed to Green zich dus bezig met:

   • het inventariseren van de natuur op de baan
   • het stimuleren van andere commissies, horeca, greenkeeping en secretariaat om zo duurzaam mogelijk te werken
   • het organiseren van een jaarlijkse ‘groene’ wedstrijd op Hemelvaartsdag en de eveneens jaarlijkse Birdwatchingday
   • het bijhouden van alle verbruiksgegevens en
   • het realiseren van duurzame doelstellingen.

Verbod op het gebruik van pesticiden

Kort gemaaid gras is erg gevoelig voor ziektes en vooral voor schimmels. Daarbij hebben golfbanen, zoals alle sportvelden, ook te maken met onkruid en insectenplagen. Tot een aantal jaren geleden gebruikte de golfindustrie (af en toe) gewasbeschermingsmiddelen om schimmels en onkruid te bestrijden.

Het gebruik van chemische gewasbescherming was in Nederland al langer beperkt, maar de overheid heeft pesticidengebruik op sportvelden inmiddels helemaal verboden, o.a. ter bescherming van de waterkwaliteit. Dit verbod is per 2017 ingegaan, waarbij er tot eind 2022 beperkte uitzonderingen gelden om in uitzonderlijke gevallen ‘aan de noodrem te kunnen trekken’. Dit wel pas nadat planmatig beheer en alle preventieve maatregelen zijn toegepast. Deze uitzonderingen houden in dat er pleksgewijs behandeld mag worden met herbiciden (tegen onkruid) tot maximaal 20% van het totale kortgrasoppervlak en op greens mag nog preventief tegen dollarspot en fusarium (sneeuwschimmel) gespoten worden. Deze wetteliike Regeling is sinds april 2020 van kracht, waarbij de tijdelijke uitzondering op het gebruiksverbod voor golfbanen eind 2022 afloopt.

Op de Domburgsche Golfclub werken we al jarenlang aan deze transitie en zijn we de uitdaging om voorwaarden te creëren waarin grassoorten het beste kunnen groeien zonder dat we speelkwaliteit in moeten leveren al in 2014 aangegaan. Deze overgang bestaat voor ons voornamelijk uit het werken volgens de Non-Disturbance Theory van het STRI (Sports Turf Research Institute). De bedoeling is om roodzwenk dominante greens te krijgen die zonder gebruik van chemicaliën hun speelkwatiteit behouden. Met het reeds behaalde succes blijft dit een uitdaging, die wel te overzien is. 

Commissie

 • Inge Boomsma, voorzitter 
 • Arjen Bosschaart, (hoofdgreenkeeper en adviseur
 • Titia Bosch van Rosenthal, natuur-inventarisaties
 • Gabriëlle Bertels
 • Paul Hampshire
 • Monique Manders

Interessante links 

https://sustainable.golf/directory/278_domburgsche_golfclub

https://www.ngf.nl/birdwatchingday

https://www.ngf.nl/themas/duurzaam-beheer/golfers-love-birdies

https://www.ngf.nl/~/media/ngfnl/nieuws/duurzaam/vogels-en-golfbanen-een-leidraad.pdf?rev=1998255469

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogelvriendelijk-beheer-op-golfterreinen